Fototentoonstelling Poolse Vrouwen in Beeld

  • Wanneer

  • 28-08-2019 om 07:00 uur
  • Kosten

  • Gratis
  • Adres

  • Atrium Den Haag
  • Spui 70
  • 2511 BT
  • Route

‘We zijn hier. Heel kort- heel lang. Poolse vrouwen in beeld
’een kijkje in de familiealbums van Poolse migranten en hun nieuwe plek – Den Haag

De fototentoonstelling ‘We zijn hier. Heel kort- heel lang. Poolse vrouwen in beeld’ is een initiatief van Poolse vrijwilligers van POLKA – Centrum voor Poolse vrouwen in stadsdeel Segbroek in samenwerking met Stichting Pegazik. Het idee is van Patrycja Pyzalska, een van vele Poolse vrouwen die in deze buurt wonen voor wie, net als voor POLKA en Pegazik, het stimuleren van de integratie van de Poolse migranten in de lokale samenleving en het bevorderen van de sociale cohesie in de buurt belangrijke thema’s zijn.

Poolse bewoners in Den Haag een gezicht geven
Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 heeft Den Haag te maken met een sterke toename van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en vooral uit Polen. Met deze tentoonstelling wordt getoond hoe de Poolse bewoners van Den Haag, of ze daar bewust van zijn of niet, langzaam in de lokale samenleving integreren.

Deze foto’s geven de Polen die hier wonen een ‘gezicht’ en laten zien hoe zij onderdeel zijn van de lokale Haagse samenleving. Mensen met eigen dromen en problemen die net als andere bewoners van onze wijk en stad, een eigen leven hier proberen op te bouwen. Het gaat hier dus om elkaar beter te leren kennen, nieuwsgierigheid naar elkaar te prikkelen en in gesprek met elkaar te komen.

De fototentoonstelling is een samenstelling van foto’s die door de Poolse bewoners van Den Haag ergens in de stad genomen zijn en die een weergave zijn van het leven van ‘gewone mensen’ en hun verhalen gebonden aan deze plek (Den Haag). Een samenstelling van positieve verhalen, van momenten van geluk, blijdschap die laten zien dat deze stad ‘iets met ze doet’, dat het een bewuste keuze is geweest om hier te wonen.

Concept en vormgeving: Patrycja Pyzalska
Coördinatie van het project en redactie van teksten in het Pools: Anna Kowalska
Redactie van teksten in het Nederlands: Erwin de Maar
Installatie van de tentoonstelling: Gerard Robbemont.
Organisator: Anna Kowalska van POLKA

POLKA – centrum voor Poolse vrouwen in Segbroek
Een jaar geleden is Anna Kowalska, oprichter van POLKA door het stadsdeel Segbroek van de gemeente Den Haag gevraagd om een onderzoek te doen naar problemen en behoeften van de Poolse gezinnen in Segbroek. De gemeente wilde weten hoe ze de Poolse gemeenschap in Segbroek kunnen helpen en bereiken zodat hun leven hier makkelijker wordt en wat ze kan doen om de integratie van deze doelgroep met de lokale gemeenschap te stimuleren. Het werd snel duidelijk dat de sleutel tot de integratie zijn de Poolse vrouwen die hier wonen. Ze zijn degenen die als eerst contacten met de omgeving zoeken en degenen die als eerst de taal leren.
Het idee om een centrum voor Poolse vrouwen op te richten is ontstaan tijdens de gesprekken van Anna en een paar Poolse vrouwelijke vrijwilligers die samen aan de organisatie van een grote Poolse familiepicknick in het kader van De Internationale Dag van het Kind op het Newtonplein werkten. Na een aantal brainstormsessies met andere Poolse vrouwen om de wensen en behoeften van het centrum in kaart te brengen, is POLKA begin oktober afgelopen jaar van start gegaan.
Inmiddels zijn ruim 30 Poolse vrijwilligers bij het centrum actief, komen er wekelijks 40 tot 50 vrouwen op de vrijdagavond bijeen en zijn er 800 Poolse vrouwen die POLKA op Facebook volgen.

<<English version>>
‘We are here. So short, so long. Polish women in the picture.”
A look at the family albums of Polish migrants and their new place – The Hague

The photo exhibition ‘We are here. So short, so long’ is an initiative of Polish volunteers from POLKA – Centre for Polish Women in Segbroek (located at the Regenvalk community centre at the Regentesseplein in The Hague) in collaboration with the Pegazik Foundation. The idea for the exhibition came from Patrycja Pyzalska, one of many Polish women who live in this neighbourhood, for whom, just like for POLKA and Pegazik, stimulating the integration of Polish migrants in local society and promoting social cohesion in the neighbourhood are important themes.
Since the enlargement of the European Union in 2004, The Hague has had to deal with a substantial increase in migrant workers from Central and Eastern Europe, and especially from Poland. With this exhibition, we want to show the Polish residents of our city how they (whether they are aware of it or not) are slowly integrating into local society.
On the other hand, with these photos we want to give the Poles who live here a “face” and show how they are part of the local society in The Hague. These are people with their own dreams and problems who, like other residents of our neighbourhood and city, are trying to build a life of here. This is about getting to know each other better, stimulating curiosity about each other, and getting into conversation with each other.
The photo exhibition is a composition of photos that have been taken somewhere in the city by the Polish residents of The Hague and that reflect the lives of “ordinary people” and their stories tied to this place (The Hague). It is a combination of positive stories, moments of happiness and joy that show that this city “does something to them”, that it has been a conscious choice for them to live here.
Enjoy!

POLKA – Centre for Polish Women in Segbroek